تغییر ایمیل اپل آیدی

تغییر ایمیل اپل آیدی

تغییر ایمیل اپل آیدی

بعد از خرید اپل آیدی آماده، تغییر ایمیل اپل آیدی کاری است که باید انجام دهید چرا که روی اپل آیدی آماده ایمیل پیشفرض تنظیم شده است و باید حتما ایمیل خود را تنظیم کنید، در این مطلب آموزش میدهیم که چگونه ایمیل اپل آیدی خود را تغییر دهید.

ادامه مطلب تغییر ایمیل اپل آیدی